ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์)