ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียน) 7
>รายงานผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่จะเรียนซ้ำ)(สำหรับคุณครู) 14
>ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (สำหรับนักเรียน) 31
>รายงานผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (สำหรับคุณครุ) 27
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.77 KB 3
>รายงานผลการเรียน 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียน) 29
>รายงานผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับคุณครู) 42
>รายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 77
>รายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 42
ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 14
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตให้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 11
หลักสูตรท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 9
หลักสูตรสถานศึกษา 16
บันทึกข้อความส่งตัวอย่างฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 123.04 KB 17
แบบปิดซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 5
แบบสรุปการตรวจคะแนน-ผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.18 KB 12
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 8
แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ถึง 80 % Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 13
>ผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.79 KB 18
คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 11
คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 2
คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 2
คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 9
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกมอบหมายงานที่รับผิดชอบ การจัดสอนแทน ระหว่างการลากิจ / ไปราชการ (ให้ส่งพร้อมกับใบลา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 3
>PA1/ส 2
>แบบประเมินPA2-PA3 18
>คู่มือ วPA 16
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.12 KB 7
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.93 KB 16
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.31 KB 12
แบบคำร้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.09 KB 1
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.61 KB 1
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 20
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.01 KB 6
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.57 KB 12
แบบฟอร์ม เอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.72 KB 22
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.07 KB 25
แบบฟอร์ม เอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.04 KB 24
กลุ่มบริหารทั่วไป
วน 01แบบขออนุญาตเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 1
วน.07 แบบรายงานตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 5
วน.06 แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 2
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวอย่าง SAR-รายบุคคล-ปีการศึกษา-2564 - กรรณิการ์ ประวัติศรี Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 7
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมเวียนเทียน_วันมาฆบูชา 2