ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
หลักสูตรท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 0
หลักสูตรสถานศึกษา 2
บันทึกข้อความส่งตัวอย่างฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 123.04 KB 8
แบบปิดซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 2
แบบสรุปการตรวจคะแนน-ผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.18 KB 4
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 6
แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ถึง 80 % Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 9
>ผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 14
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.79 KB 14
คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 8
คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 0
คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 1
คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 5
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>PA1/ส 0
>แบบประเมินPA2-PA3 17
>คู่มือ วPA 14
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.12 KB 0
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.32 KB 3
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.31 KB 7
แบบคำร้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.09 KB 0
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.61 KB 0
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 14
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.01 KB 2
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
>แบบบันทึกรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4
>รายการวัสดุอุปกรณ์ ร้านดีจริงศึกษาภัณฑ์ 5
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.57 KB 2
แบบฟอร์ม เอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.72 KB 5
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.07 KB 6
แบบฟอร์ม เอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.04 KB 4
กลุ่มบริหารทั่วไป
วน 01แบบขออนุญาตเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 0
วน.07 แบบรายงานตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 4
วน.06 แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 1