กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอัญฑิภา ศรีสงเคราะห์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2